Doprava ZADARMO na všetky objednávky bez rozdielu !

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIE

 

Prevádzkovateľ online obchodu Leomoda.sk

 

Pavel Kubizňák

so sídlom Vítkov 40, 347 01 Tachov, Tel. +421 0907 178 810 Česká Republika

IČO: 87534592 (Neplatca DPH)

Bankovní účet: 2101566811 / 2010 Fio Banka (Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1)

IBAN: CZ6320100000002101566811BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

VARIABILNÍ SYMBOL: ČÍSLO OBJEDNÁVKY

 

zapísaný v obchodnom registri Okresného Úradom v Tachove, č.j .: 1099/2018-ŽNO / TC

pre sprostredkovanie predaja tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.leomoda.sk

 

Formulár odstúpenie od zmluvy

Formulár reklamácie tovaru

 

 

Body podmienky užívania:

Výber tovaru k objednaniu, objednávka, uzatvorenie zmluvy
Cena, spôsob platby
dodanie tovaru
Ďalší ustanovenia
reklamácia
Zánik a zmena zmluvy
Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí
Ochrana osobných údajov
Zásady používania súborov cookie
riešenie sporov

 

Všeobecné ustanovenia, Zmluva o sprostredkovaní
1.1 V prípade nákupu tovaru uzatvára kupujúci s prevádzkovateľom online obchodu Leomoda.sk zmluvu sprostredkovateľskú.

 

1.2 Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa (Prevádzkovateľ) a Kupujúceho v internetovej nákupnej galérii Leomoda.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené v rámci všeobecných podmienok použitia občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. Č. 634/1992 Zb.). Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky pre potreby svojho podnikania. Tento Kupujúci sa riadi všeobecnými podmienkami použitia v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.).

 

1.3 Poskytovateľ vyvíja činnosť na to, aby tretie osoby (ďalej len "Užívatelia" alebo "Kupujúci") mali možnosť prostredníctvom internetovej nákupnej galérie Leomoda.cz zakúpiť tovar od Dodávateľov (ďalej aj "Predajcov"), tj. Uzavrieť s Dodávateľovi zmluvu kúpnej ( ďalej len "Sprostredkovaná zmluva"). Kupujúci uzatvára s Poskytovateľom formou odoslania a zaplatení záväznej objednávky zmluvu sprostredkovateľskú vr. príkaznej (ďalej len, zmluva '). Po uzavretí zmluvy Poskytovateľ sprostredkuje Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

 

1.4 Poskytovateľ sprostredkováva Kupujúcim nákup od Dodávateľov a zastupuje ich v platení kúpnej ceny (ďalej aj len "služba"). Služba je poskytovaná za odmenu. Odmena Poskytovateľa je už zahrnutá v kúpnej cene tovaru.

 

1.5 Nižšie uvedené podmienky použitia upravujú sprostredkovanie nákupu medzi Kupujúcim a Dodávateľom tovaru a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa (Prevádzkovateľa) a Kupujúceho v internetovom obchode Leomoda.sk. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky .. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

 

1.6 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, alebo len spotrebiteľ, je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené v rámci všeobecných podmienok použitia občianskym zákonníkom (zák. Č. 89/2012 Zb.) A jeho osobitnými ustanovenými o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených so spotrebiteľom a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zák. Č. 634/1992 Zb.).

1.7 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. Tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Kupujúcim - podnikateľom, sa riadi všeobecnými podmienkami použitia v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák. Č. 89/2012 Zb.).

Výber tovaru k objednaniu, objednávka, uzatvorenie zmluvy
 

2.1 Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentované vo virtuálnej ponuke umiestnené na webových stránkach internetovom obchode Leomoda.sk. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a prípadne ďalšie doplňujúce informácie.

 

2.2 Výber tovaru k objednaniu Užívateľ (Kupujúci) vykonáva jeho vložením do nákupného košíka. Odoslaním objednávky uzatvára Kupujúci zmluvu s Poskytovateľom o záväznom objednaní tovaru od Dodávateľa.

 

2.3. Po úspešnom vytvorení objednávky zákazník prostredníctvom elektronickej pošty obdrží potvrdenie o prijatí objednávky s označením predmetu zmluvy, cenou a platobné pokyny pro uhradenie, ak platí prevodom alebo vložením na účet Poskytovateľa. Okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky je zmluva uzavretá.

 

2.4 Odoslaním objednávky zákazník zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami použitia, a že s nimi súhlasí.

 

2.5 Účinnosť zmluvy je viazaná na splnenie odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka je úhrada ceny v celkovej výške Kupujúcim.

 

2.6 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

Cena, spôsob platby
 

3.1 Cenou sa pre účely týchto všeobecných podmienok použitia rozumie suma, uvedená u každého tovaru, ktorá predstavuje súčet kúpnej ceny a odmeny ponížených o náklady na dodanie tovaru Kupujúcemu. Poskytovateľ Kupujúcemu negarantuje, že je cena konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k colnému prerokovanie tovaru. Možnosť colného prerokovania môže postihnúť iba objednávky v celkovej hodnote vyššej ako 22 . Zahraniční dodávatelia nie sú platcami DPH, nemožno teda na od nich zakúpený tovar uplatniť odpočet DPH.

 

3.2 Cena sa hradí bezhotovostným prevodom z účtu na účet poskytovateľa ponúkanú online platobnou metódou Pays. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet poskytovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľa sídliaceho v zahraničí, tj. V Číne. Zaplatené objednávky už stornovať nemožno.

 

3.3 Na základe rozhodnutia ústavného súdu Pl.ÚS 26/16 z 12. 12. 2017 došlo k zrušeniu povinnosti elektronickej evidencie tržieb u nášho e-shopu.

 

Dodanie tovaru
 

4.1 Tovar dodáva Dodávateľ zákazníkovi zo zahraničia, tj. Z Číny. Obvyklá dodacia doba je uvedená u každého produktu. Doba dodania zásielky zákazníkovi je v rozmedzí 15 až 40 pracovných dní od odoslania zásielky. V rámci programu Garancia spokojnosti môžu zákazníci požiadať o opätovné zaslanie tovaru, alebo vrátenie peňazí v prípade, kedy nie je zásielka doručená do 60 dní odo dňa odoslania. Najneskorší termín plnenia (doručenie zásielky) podľa ust. § 5 ods. 2 písm. b) zák. č. 634/1992 Zb. činí 365 dní.

 

5.1 Nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku možné uplatňovať u Dodávateľa, nie Poskytovateľa.

 

5.2 Slovenské návody nie sú štandardne dodávané s výrobkami, pretože Dodávateľ sídli v Číne. Poskytovateľ sa však snažia Kupujúcim vyjsť maximálne v ústrety a ku zložitým výrobkom zašle na požiadanie slovenský návod v elektronickej podobe, ak má ho k dispozícii. Ak návod k dispozícii nie je, Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu takéto rady prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby mohol výrobok bez problémov používať.

 

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty či poškodenia zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu a to v prospech kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúce z tejto udalosti.

 

5.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

Reklamácia
 

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie výrobkov zakúpených Kupujúcim od Dodávateľa v zákonnej lehote 30 dní. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že prijme reklamáciu výrobku na svojej prevádzke v SR, aby nemusel Kupujúci vynakladať vyššie ako obvyklé finančné prostriedky zasielaním reklamovaného výrobku Dodávateľovi do zahraničia. Poskytovateľ potom doručí tovar na reklamáciu Dodávateľovi na svoje náklady. Zákonná lehota sa počíta od dátumu doručenia výrobku na reklamáciu na prevádzkareň Poskytovateľa. Do zákonnej lehoty sa nezapočítava čas prepravy opraveného / nového výrobku od Dodávateľa Kupujúcemu.

6.2 Poskytovateľ je povinný vydať spotrebiteľovi k jeho výzve písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Poskytovateľ zároveň informuje spotrebiteľov o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie Dodávateľom.

6.3 Kupujúci musí postupovať v súlade s reklamačným poriadkom, inak hrozí zdržanie alebo dokonca vrátenie reklamácie späť.

Zánik a zmena zmluvy
7.1 Výpoveď zmluvy zo strany Kupujúceho pred dodaním tovaru sa nijako nedotýka činnosti poskytovateľa uskutočnené na základe sprostredkovateľskej zmluvy do doby, než sa Poskytovateľ o výpovede dozvedel. Tzn. zmluvu nemožno vypovedať napr. v prípade, keď bude tovar už odoslané od dodávateľa. Upozorňujeme, že údaje o odoslaní tovaru sú menené v našom systéme vždy s určitým oneskorením.

7.2 Ak zistí Poskytovateľ dodatočne, že Kupujúcim objednaný tovar nemá Dodávateľ na sklade, ponúkne Kupujúcemu tovar alternatívne (ak bude takéto k dispozícii) a ak nebude Kupujúcim odsúhlasené, vráti celkovú sumu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

7.3 Súhlasom s obchodnými podmienkami súhlasíte s dobou dodania tovaru, ktorá je uvedená u produktu a v obchodných podmienkach.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí
 

8.1 Ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 419 obč. zákonníka, je zo zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy s Poskytovateľom a Dodávateľom bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide oa) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy preukázateľne informovať Poskytovateľa a Dodávateľa formou jednostranného právneho rokovania. Vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa prílohy nariadenia vlády č. 363/2013 Zb., Je k dispozícii vyššie.

8.2 Pokyny pre vrátenie tovaru nájdete v hornej časti nad Podmienky používania. Prijatie vráteného tovaru zaisťuje Poskytovateľ na prevádzke na území SR, dopravu k Dodávateľovi zabezpečuje Poskytovateľ na svoje náklady. Dodávateľ vráti do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal (nie však skôr než mu prípadne spotrebiteľ odovzdá späť tovar spôsobom uvedeným vyššie).

Pri odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote 14. dní odo dňa prevzatia zásielky spotrebiteľom, kupujúcim, poštovné za vrátenie balíka v tomto prípade hradí zákazník, nie predajca, a to aj v prípade, že zákazník získal od predajcu doručenie balíka na svoju adresu zdarma. Viac informácií Občiansky zákonník § 1831, § 1832, § 1834, § 1835 zákona č. 89/2012 Zb. Česká Republika.

8.3 V prípade vrátenia peňazí zloženkou zákazníkovi na území slovenských republiky bude vzhľadom k svojej výške zákazníkovi zaúčtovaný poplatok za platbu zloženkou a vrátenie peňazí o túto čiastku ponížené. Odporúčame teda pri vracaní peňazí voliť metódu prevodu na bankový účet.

8.4 Poskytovateľ aj Dodávateľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť z dôvodu chybne uvedených údajov u inzerovaných produktov (napr. Skladovej dostupnosti, ceny, a i.) A v prípade neriešiteľných problémov s vybavením objednávky.

 

Ochrana osobných údajov
9.1 Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými predpismi. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Objednávkou služby je zákazník uzrozumený s tým, že jeho osobné údaje poskytnuté Poskytovateľovi, budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím stranám okrem Dodávateľa a prepravných spoločností *.

9.2 Užívateľ je oznámením svojich údajov pri používaní internetového obchodu (nákup, účasť v súťaži, prihlásenie k odberu noviniek, prispením v diskusii, použitím zákazníckeho servisu, vyplnením emailovej adresy v košíku i pri neodoslaniu objednávky, prihlásením na odber notifikácií v prehliadači i.) Uzrozumený so zasielaním informácií súvisiacich so službami internetového obchodu Leomoda.cz a Dodávateľov na elektronickú adresu Používateľa uvedenú pri registrácii či v objednávke a ďalej je uzrozumený so zasielaním obchodných oznámení na túto adresu z dôvodu oprávneného záujmu *.

9.3 Osobné údaje budú spracovávané maximálne po dobu plnenia zmluvy a ďalších maximálne 10 rokov, ak to vyžaduje plnenie daňových povinností *.

9.4 Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa.

9.5 * Viac informácií v sekcii Ochrana osobných údajov

 

Dodávateľ
 

10.1 Alibaba Group, 699 Wang Shang Road
Binjiang District
Hangzhou 310052
China
Tel: (+86) 571-8502-2088
Fax: (+86) 571-8981-5505

 

 

Zásady používania súborov cookie
 

Užívateľ dáva prevádzkovateľovi používaním nákupná galéria súhlas so spracovávaním tzv. "Cookies", čím uľahčuje poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov. Je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú.
Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do ich koncových zariadení, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

12.1 Podmienky pre použitie cookies

Čo je to súbor cookie?

Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia či jeho pamäti. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve, nastavenia Vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúci návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejší a viac zodpovedajúce Vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadania nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám a využívať službu Google Analytics. Všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete napr. Tu (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Používanie cookie súborov nutne neznamená, že nám poskytujete Vaše osobné údaje, avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. Z dôvodu, aby sme Vám mohli dodať objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu Vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies , avšak iba za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac zodpovedať Vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje samozrejme chránim

e za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám je oznamujeme len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. V niektorých prípadoch nám ale poskytnutie Vašich osobných údajov môže ukladať zákon.

Môžem ukladanie súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou Súkromné ​​prehliadanie, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Ak však zakážete aj spracovávanie technických a funkčných cookies, znemožníte tým fungovanie niektorým funkciám, ktoré vám pomáhajú.

Spracovávanie analytických cookies z našej strany môžete mať ľahko pod kontrolou, ak budete používať tento prídavný program od Googlu (možno spustiť len z počítača). Vypnutím analytických cookies nám však bohužiaľ podstatne sťažíte zlepšovanie nášho internetového obchodu.

Ak využitie cookies a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete nastavenie vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktorá je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím využívanie cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má Prevádzkovateľ? Môžem skontrolovať ich správnosť? Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?
Áno, stačí, keď sa na nás obrátite prostredníctvom zákazníckeho servisu.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "Session cookie" ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do tej doby, než prehliadač zavriete, a dlhodobo tzv. "Persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ich ručne nevymažete (doba ponechanie súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, možno cookie rozdeliť na:

konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
trackingové, ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie
analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
Niektoré súbory cookie môžu zbierať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. Priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "Cookie tretej strany"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkov na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledujúce súbory cookie (Vydavateľ, Typ, Trvanlivosť):

AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
Facebook, Tracking, Konverzný, persistent
Google Analytics (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent, 6 mesiacov, persistent, 6 mesiacov, persistent, persistent, session
Heureka, Tracking, Konverzný, persistent
Tovar, Tracking, Konverzný, persistent

 

Riešenie sporov
Vzájomné spory medzi Kupujúcim a Poskytovateľom / Dodávateľom môžu byť riešené pred všeobecnými súdmi alebo mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov (ADR) prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, viac informácií nájdete na www.coi.cz.

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

Tieto podmienky použitia nadobúdajú platnosť 01. 02. 2019.