Doprava ZADARMO na všetky objednávky bez rozdielu !

Reklamácia tovaru

FORMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE


(Formulár je potrebné skopírovať a vytlačiť, podpísať a zaslať v zákonnej lehote naskenovaný na nižšie uvedenú e-mailovú adresu, prípadne ho vložiť do zásielky s vráteným tovarom).

 

Adresát (predávajúci):

(Prevádzkovateľ Leomoda.sk, Pavol Kubizňák, Vítkov 40, Tachov 347 01, Česká Republika, IČO: 87534592, info@leomoda.sk, Tel. +420 605 478 753)

Internetový obchod: www.leomoda.sk

Spoločnosť: Pavel Kubizňák

So sídlom: Vítkov 40, Tachov 347 01, Česká Republika

IČO: 87534592

E-mailová adresa: info@leomoda.sk

Telefónne číslo: +420 605 478 753

 

 

 

Spotrebitelia:

Moje meno a priezvisko:

Moja adresa:

Môj telefón a e-mail:

 

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácie)

Vážení,

dňa (*) som vo Vašom obchode (*) vytvoril objednávku (špecifikácia objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto vady (* tu vadu treba podrobne opísať). Požadujem vybaviť reklamáciu nasledujúcim spôsobom: (* tu je potrebné požadovaný spôsob vybavenia podrobne opísať; napríklad - "keďže ide o odstrániteľnú vadu, požadujem o opravu produktu a to najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenie o uplatnení reklamácie s uvedením, kedy som práve uplatnil, čo je obsahom reklamácie spolu s mojím nárokom na opravu / výmenu, a následne potvrdenie dáta a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania ( v prípade, že sa jedná o opravu, nie výmenu).

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)
Číslo objednávky:
Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne aj za doručenie, boli zaslané spôsobom (*)
a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosím o zaslanie čísla účtu) (*)
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
email:
telefón:
(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

 

 

V (tu vyplňte miesto), Dňa (tu doplňte dátum)

 

(Podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotřebitele

 

Zoznam príloh:

Faktúra za objednaný tovar č. (*)

 

 

 

Všeobecná poučenie k uplatneniu reklamácie

Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

Ako spotrebiteľov nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Vyprší Ak zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.